رادیو گرافی پرتابل ORIX

رادیو گرافی پرتابل ORIX
ایتالیا

قیمت 118,000,000 ریال

توضیحات:

رادیوگرافی پرتابل

در دو مدل DCو ACعرضه شده
مدل جدید 2015 – 70KV و بازوی اورجینال
رادیوگرافی پرتابل ORIX مدل DC قیمت : 133.000.000 ریال

(ایتالیا)
رادیوگرافی دندانپزشکی
با بازوی اورجینال